Algemene Voorwaarden

YourMakeUp

Cathérine Lauwers

Sint-Niklaasstraat 56

9170 Sint-Gillis-Waas

België

BTW nr: 0593775404

Inleiding

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gesloten tussen:

• enerzijds, de onderneming Lauwers Cathérine, met BTW nr: 0593775404, van welke het hoofdkantoor gelegen is te Sint-Niklaasstraat 56, 9170 Sint-Gillis-Waas, België optredend voor haar merk YourMakeUp, hierna genoemd « de Verkoper» en,

• anderzijds, de fysieke personen die surfen op de internetsite www.yourmakeup.be (hierna genoemd «de Site ») en/of een aankoop wensen te doen via de Site en één of meerdere aankopen hebben bevestigd, hierna genoemd « de Koper » of « de Kopers ».

De Site stelt cosmetische producten te koop van het merk ARTDECO en MALU WILZ (hierna genoemd de « Producten ») aan de Kopers die surfen op de Site.

Voor de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, is er overeengekomen dat de Koper en de Verkoper gezamenlijk de « Partijen » zullen worden genoemd en individueel de « Partij ».

Het wordt gesteld dat de Koper deze Verkoopsvoorwaarden mag bewaren of afdrukken, evenwel op voorwaarde om deze niet te wijzigen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn, kunnen op elk ogenblik nagelezen worden onder de rubriek « Algemene Verkoopsvoorwaarden » die toegankelijk is via de Site.

De Verkoper kan op elk moment deze Algemene Verkoopsvoorwaarden updaten.

De Koper heeft het recht om de Verkoper in te lichten dat hij afziet van de aankoop van een of meerdere Producten zonder geldboete en zonder enige vorm van motivatie gedurende veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering. Om dit te doen informeert de Koper de Verkoper via de pagina ‘Boekingen & Vragen’ op de Site van de Verkoper.  Het (De) Product(en) moet/moeten ongeopend, volledig, in hun oorspronkelijke intacte staat en hun originele verpakking teruggestuurd worden, vergezeld van een retourbon (aanwezig in de ontvangen zending), de factuur en van een begeleidend schrijven naar het hiernavolgende adres binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van de bestelling: YourMakeUp, Polderstraat 37, 9170 Meerdonk (België).

 Artikel 1. Doel

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om, exclusief vanwege de relaties die zij implementeren op het Internet netwerk en enkel en alleen voor de Site, de rechten en plichten van de Partijen voortspruitend uit de online verkoop van de op de Site voorgestelde Producten, te definiëren.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen alle nodige stappen voor de realisatie van een bestelling beschreven in artikel 5 « Bestellingsmodaliteiten » en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de Partijen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen op de Site, op alle bestellingen gedaan door de Kopers via de Site en op alle daaropvolgende akkoorden tussen de Verkoper en de Kopers.

Artikel 2. Aankoopvoorwaarden

De Koper die op de Site wenst te kopen, verklaart aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• Minimum 16 jaar oud zijn,

• Een fysieke persoon zijn

• Beschikken over de volledige handelingsbevoegdheid

Elke bestelling van een Product dat op de Site werd aangeboden, impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke acceptatie door de Koper van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, echter zonder dat deze acceptatie vergezeld moet gaan van een handtekening vanwege de Koper. De aanpassingen van en aanvullingen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen slechts geldig zijn indien zij schriftelijke werden geaccepteerd door beide Partijen.

Artikel 3. Producten

3.1 Beschrijving van de Producten

De Producten die de Verkoper ter verkoop aanbiedt zijn deze die voorkomen op de Site, op de dag dat de Koper de Site bezoekt. De foto’s ter illustratie van de Producten zijn niet contractueel bindend. Indien zij een verkeerd beeld geven, zal de Verkoper om die reden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

3.2 Beschikbaarheid van de Producten

De Producten worden ter verkoop aangeboden met beperking van de beschikbare voorraden, onder voorbehoud van de vermelde voorwaarden in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder in de Inleiding en artikel 2.

In het geval een van de Producten niet beschikbaar is, zal de Koper zo snel mogelijk geïnformeerd worden via e-mail over de gedeeltelijke levering van een bestelling of de annulering van zijn/haar bestelling door de Klantendienst van de Verkoper na de validatie van zijn/haar bestelling en voor de levering.

De Koper beschikt dan over 48 uur (buiten weekend en feestdagen) om te verzoeken om annulering van zijn/haar bestelling of om verzending onder specifieke voorwaarden (gedeeltelijke levering of wijziging van het (de) onbeschikbare Product(en)) van zijn/haar bestelling, door de Verkoper te contacteren via e-mail. Na deze periode van 48 uur en indien er geen enkele vraag van de Koper gericht werd aan de Klantendienst, zal de gedeeltelijke bestelling worden uitgevoerd en geleverd aan de Koper aan het standaard leveringstarief.

Indien de bankrekening van de Koper al gedebiteerd was op het ogenblik van de voornoemde informatie van de Koper, zal de Verkoper het nodige doen om het (de) bedrag(en) van het (de) onbeschikbare Product(en) dat reeds werd afgehaald van de bankrekening van de Koper te verrekenen.

In het geval waarbij de na de validatie van de bestelling wordt vastgesteld dat een product onbeschikbaar is, en waarbij de Koper de gedeeltelijke of gehele annulering vraagt van zijn/haar bestelling, verbindt de Verkoper zich ertoe om de overgeschreven bedragen terug te storten ten laatste binnen de dertig (30) dagen na hun afhaling.

 

3.3 Eigendomsrecht

De bestelde producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de volledige prijs door de Koper betaald is, inclusief de verzendingskosten. In het geval van een probleem met de betaling, verbindt de Koper zich ertoe om de ontvangen producten in terug te sturen naar de Verkoper en dit op het eerste verzoek.

 

Artikel 4. Prijzen en Betaling

4.1 Prijs

De prijzen van de Producten worden uitgedrukt in euro’s (€). De toegepaste prijzen zijn de prijzen die vermeld zijn op de Site op het ogenblik dat de Koper zijn/haar bestelling doorgeeft, met uitzondering van typografische fouten.

Deze prijzen stemmen overeen met de inbegrepen taksen en houden met name rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.

Als uitzondering op dit principe, zullen de kosten en rechten, verbonden aan het transport en aan de levering van een (de) Product(en) bijkomend gefactureerd worden en zullen ze gepreciseerd worden aan de Koper vanaf de definitieve validatie van zijn/haar bestelling en toegevoegd worden aan de totale prijs van de bestelling.

De aan de Koper gefactureerde prijzen zijn de vermelde prijzen op de bevestiging van de bestelling die per e-mail verzonden is aan de Koper.

De prijzen zijn aan btw onderworpen en elke wijziging in de wettelijke tarieven van deze btw zal weerspiegeld worden in de prijzen van de Producten die aangeboden worden op de Site, op de datum vermeld op het toepassingsbesluit dat ernaar verwijst.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de geldende prijzen op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud echter van de beschikbaarheid van de voormelde bestelde Producten.

4.2 Betaling

De Koper garandeert de Verkoper dat hij/zij over de noodzakelijke toestemming beschikt om gebruik te maken van de gekozen betalingsmethode op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. In het geval van weigering door de bankinstelling, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.

Artikel 5. Bestellingsmodaliteiten

Om een bestelling te kunnen doen, moet de Koper zich eerst in verbinding stellen met de Site. Het surfen op de verschillende pagina’s van de Site houdt voor de Consument geen enkele verplichting tot bestelling in. Tijdens het surfen op de Site, kan de Koper die wenst te bestellen, dit doen door eenvoudigweg te klikken op het icoontje « Toevoegen aan winkelwagen».

De Koper kan vervolgens zijn/haar bezoek verderzetten of op de knop « Winkelmandje » klikken om op het scherm zijn/haar mandje te zien met een overzicht van zijn/haar bestelling en in het bijzonder het totaal bedrag inclusief de transportkosten, de aard van de bestelde Producten en hun hoeveelheid. De Koper kan terugkeren naar deze bestelling, ze vervolledigen, wijzigen of annuleren zolang ze niet bevestigd is.

Eenmaal de keuze van Producten beëindigd, kan de Koper deze bestellen door te klikken op de knop « Winkelwagen » om het overzicht te krijgen van het winkelmandje en daarna klikken op « Afrekenen ». Vanaf dan zal er een nieuwe internetpagina geopend worden die de Koper uitnodigt om: het nauwkeurig invullen van een persoonlijk gegevensformulier met de volgende verplichte informatievelden: Naam, Voornaam, E-mailadres, Postadres voor facturatie, Postadres voor levering, telefoonnummer.

De Koper verbindt zich ertoe om het ter beschikking gestelde formulier te goeder trouw in te vullen.

De Koper erkent dat de gegevens die hij opgeeft aan de Verkoper en die bewaard worden in de informatiesystemen van de Verkoper juist zijn en bewijswaardig voor zijn/haar identiteit. Door zijn/haar coördinaten te bevestigen, wordt de Koper geïnformeerd over het bedrag van de leveringskosten. Eenmaal de bestelling bevestigd verschijnt een afdrukbare en registreerbare samenvatting van de bestelling van de Koper. De Koper wordt ook geïnformeerd dat de Verkoper hem/haar zo snel mogelijk een bevestiging van zijn/haar bestelling via e-mail zal sturen naar het elektronisch adres dat door de Koper werd verstrekt.

Deze bevestigingsmail van de bestelling die door de Verkoper verstuurd wordt, bevat de volgende gegevens:

– het nummer van de bestelling bepaald door de Verkoper op het ogenblik dat de Koper de bestelling doet,

– de samenvatting van de bestelling (beschrijving van het (de) bestelde Product(en), hoeveelheid, prij(s)(zen),

– het totaalbedrag van de bestelling, alle taksen inbegrepen,

– de verzendingskosten,

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van overschrijding van de grenswaarden vermeld in artikel 2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, een lopend geschil met de Koper inzake een volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper.

Met het oog op de bescherming van de Verkoper tegen misbruik door fraudeurs, en in de veronderstelling dat de Verkoper een frauduleuze bestelling vermoedt, behouden deze laatste zich het recht voor om aan de Koper te vragen om bijkomende stukken voor te leggen (meer bepaald bewijsstukken van domicilie en krediet op de naam van de Koper, fotokopie van de identiteitskaart van de Koper)  teneinde het niet-frauduleuze karakter van de Koper te verifiëren.

Bij ontstentenis van antwoord vanwege de Koper binnen de vijftien (15) dagen volgend op de verzending van de vraag door de Verkoper, zal de bestelling worden geannuleerd en de Verkoper zal zo snel mogelijk overgaan tot de terugbetaling op de bankrekening die bij de bestelling werd opgegeven.

De Koper kan toegang krijgen tot het elektronisch contract dat afgesloten is tussen de Koper en de Verkoper. Hiervoor dient hij zich te richten tot de pagina ‘boekingen en vragen’ op de Site van de Verkoper waar hij de nodige gegevens verstrekt om dit te doen, meer bepaald het nummer van de bestelling en zijn/haar coördinaten.

Artikel 6. Levering

6.1 Leveringsmodaliteiten

De door de Koper bestelde Producten worden alleen geleverd in België.

De Producten die door de Koper werden besteld, zullen op het adres geleverd worden dat vermeld werd op de bestelbon door deze laatste of afgeleverd worden op het postkantoor waarvan het adres door de Koper werd opgegeven, in geval van afwezigheid van de bestemmeling van de Producten.

In dit laatste geval, laat de postbode een verwittiging achter in de brievenbus van de bestemmeling.

6.2 Vertraging

De bestellingen worden binnen maximum zesennegentig  (96) uur behandeld. Tijdens het jaarlijkse verlof van de Verkoper kunnen geen bestellingen behandeld worden. Jaarlijks verlof wordt aangegeven door middel van een banner op de website van de Verkoper.

De bestellingen worden vervolgens verzonden via de gewone postdiensten. Om welke reden dan ook, zal de bestelling uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitgevoerd worden te rekenen vanaf de dag volgend op de bevestiging van de bestelling door de Koper, onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs.

Bij ontstentenis van levering na het verstrijken van deze periode, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 hiernavolgend. De bedragen betaald door de Koper zullen hem/haar worden terugbetaald, met uitsluiting van enig andere vergoeding.

6.3 Leveringsproblemen

In het geval van overschrijding van de maximale leveringstermijn van dertig (30) dagen en indien het (de) bestelde Product(en) nog niet is (zijn) verzonden, kan de Koper zijn/haar recht op opzegging op de bestelling uitoefenen door naar de pagina ‘boekingen en vragen’ op de Site te gaan en het formulier in te vullen.

Te rekenen vanaf de uitoefening van het recht van opzegging, voert de Verkoper zo snel mogelijk een terugbetaling uit op de bankrekening die gedebiteerd werd bij de bestelling, met uitsluiting van enig andere vergoeding.

In geval van gedeeltelijke leveringen, kan de levering worden uitgevoerd in verschillende keren, en betreft dit recht enkel het niet-geleverde gedeelte van de bestelling.

Elke vertraging in de levering moet zo snel mogelijk gemeld worden door de Koper aan de Verkoper door naar de pagina ‘boekingen en vragen’ op de Site te gaan en het formulier in te vullen.

De Verkoper verwittigt vervolgens de postdiensten zodat een onderzoek kan ingesteld worden. De Koper weet dat een dergelijk onderzoek bijzondere middelen kan vereisen waardoor een antwoord lang op zich kan laten wachten.

Indien in de loop van dit onderzoek, de zending wordt teruggevonden, zal ze onmiddellijk doorgestuurd worden naar de plaats van levering die aangeduid is op de leveringsbon.

Desondanks, indien als resultaat van dit onderzoek het verlies van de zending die het (de) Product(en) bevat, wordt bevestigd, zal de Verkoper op zijn/haar kosten, een nieuwe verzending doen van het (de) Product(en) aan de Koper, of een terugbetaling doen van de ontvangen bedragen volgens de modaliteiten van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, op de rekening die gedebiteerd werd bij de bestelling.

6.4 Ontvangst

Elke levering wordt beschouwd als effectief uitgevoerd vanaf het moment dat het (de) Product(en) door de postdiensten werd(en) afgeleverd aan de koper.

Het is aan de Koper om bij ontvangst van het (de) Product(en) onmiddellijk de conformiteit en integriteit van het (de) verzonden Product(en) te controleren.

Elke afwijking betreffende de levering (zoals ontbrekend of gebroken Product, beschadigde zending, ….) moet door de Koper vermeld worden op het ontvangstbewijs dat de Post hem/haar bezorgt op het ogenblik van de teruggave van de zending en moet verplicht binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst, worden overgemaakt aan de Klantendienst van de Verkoper op het bovenstaand adres, zo niet zal de klacht worden verworpen en is de Verkoper ontheven van alle aansprakelijkheid.

In elk geval kan de Koper enkel verhaal uitoefenen tegen de Post waartegen hij/zij zijn/haar voorbehoud moet formuleren. Elk voorbehoud moet bevestigd worden via aangetekend schrijven aan de Post binnen de drie (3) dagen die volgen op de ontvangst.

Elk voorbehoud van dit type moet eveneens ter kennis gebracht worden aan de Verkoper binnen dezelfde tijd. Een kopie van de klacht gericht aan de Post moet toegevoegd zijn.

Elke klacht die geformuleerd wordt na deze tijdspanne of zonder de vereiste vorm te respecteren, zal verworpen worden en zal de Verkoper ontheffen van alle aansprakelijkheid.

In het geval dat een van de Producten defect is, dient de Koper zich te wenden tot de Verkoper volgens de hieronder beschreven voorwaarden. In voorkomend geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Verkoper op kosten van de Koper. Bij de ontvangst van het (de) vermeend defect(e) Product(en), zal de Verkoper het (de) vermeend defect(e) Product(en) evalueren. Indien het defecte karakter van het (de) Product(en) wordt bevestigd, zal de Koper een terugbetaling krijgen van de prijs die overeenkomt met de prijs/prijzen van het (de) Product(en) en de kosten van de terugzending.

6.5 Recht van teruggave

De Koper heeft het recht om de Verkoper te verwittigen dat hij afziet van de aankoop van een (de) Product(en) zonder boete en zonder aanwijzing van motief gedurende veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering. Om dit te doen verwittigt de Koper de Verkoper door naar de pagina ‘boekingen en vragen’ op de Site te gaan en het formulier in te vullen.

Het (De) Product(en) moet/moeten ongeopend, volledig, in hun oorspronkelijke intacte staat en hun originele verpakking teruggestuurd worden, de factuur en van een begeleidend schrijven naar het hiernavolgende adres binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van de bestelling:

YourMakeUp

Cathérine Lauwers

Sint-Niklaasstraat 56

9170 Sint-Gillis-Waas

België

De Verkoper verbindt zich ertoe om de totale overgeschreven som terug te betalen aan de Koper. De terugbetaling wordt uitgevoerd op de gedebiteerde bankrekening bij de bestelling, binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper, met inachtneming van de hiervoor beschreven voorwaarden. De kosten van de terugzending van het (de) Product(en) aan de Verkoper worden niet terugbetaald, in overeenstemming met wat hiervoor werd beschreven.

 Artikel 7. Persoonlijke informatie en privacy

De info uit persoonlijke gegevens die verzameld werd in het kader van verkoop op afstand is verplicht, omdat deze informatie nodig is voor de behandeling en levering van bestellingen, zowel als voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk, ze zal enkel gebruikt worden door de Verkoper of zijn/haar onderaannemers, die aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn, en enkel voor de gerealiseerde bestellingen.

Het ontbreken van informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling.

Wanneer De Koper bij De Verkoper een bestelling plaatst, gebruikt De Verkoper de persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. In het kader van het afhandelen van de betaling en bestelling, bewaaart De Verkoper ook de betaalgegevens van De Koper. De gegevens zijn: de naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze heeft De Verkoper nodig om de bestelling correct te kunnen afhandelen. De Verkoper bewaart deze informatie tot de bestelling is afgerond plus de wettelijke bewaartermijn.

De Koper beschikt over het recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het dat de Koper een e-mail, vergezeld van een identiteitsbewijs, verstuurt aan de Verkoper via het e-mailadres catherine.lauwers@telenet.be

Artikel 8. Overmacht

Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn/haar verplichtingen onder het huidig contract, indien deze niet-uitvoering veroorzaakt werd door een gebeurtenis van overmacht.

Als geval van overmacht worden beschouwd de gebeurtenissen die beantwoorden aan de criteria vastgesteld door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en de Belgische wetgeving.

De Partij die zich beroept op een geval van overmacht moet de andere Partij hiervan op de hoogte brengen binnen de vijf werkdagen volgend op de manifestatie of dreiging ervan. De Partijen stemmen overeen dat zij zo snel mogelijk moeten overleggen om de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen gedurende de periode van overmacht. Als na één (1) maand onderbreking wegens overmacht de Verkoper de bestelling niet kan uitvoeren, dient hij/zij de Koper terug te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Alhoewel alles in het werk gesteld wordt om ervoor te zorgen dat de kleuren op de foto’s van de getoonde Producten op de Site getrouw zijn aan de originele Producten, kunnen er toch variaties voorkomen, met name wegens de technische beperkingen van kleurrendering door informatica apparatuur. Daardoor kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of onjuistheden van de foto’s of van de grafische illustraties van de Producten die aangeboden worden op de Site.

De Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van een tekort in de voorraad of Producten die niet beschikbaar zijn.

De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van een belangrijke vertraging van de levering, en in geval van verlies van de bestelde Producten door de postdiensten of door staking van de postdiensten. Het wordt duidelijk gesteld dat de risico’s voor transport worden gedragen door de Koper.

Artikel 10. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard ingevolge een wetstoepassing, een reglement of een definitieve beslissing van een competente jurisdictie, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 11. Integriteit van het contract

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die verzonden wordt aan de Koper vormen een contractueel geheel en zorgen voor de integriteit van de contractuele relaties tussen de Partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten, prevaleren de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 12. Toepasselijke wetgeving

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Koper zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met hun geldigheid, hun interpretatie of hun uitvoering en die niet in der minne kunnen geregeld kunnen worden tussen de Partijen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

YourMakeUp

Cathérine Lauwers

Sint-Niklaasstraat 56

9170 Sint-Gillis-Waas

België

BTW nr: 0593775404